Jak pisać skuteczne teksty reklamowe? - Seo-Arty

Od pew­nego czasu duża liczba slo­ga­nów mar­ke­tin­go­wych wykształ­ciła wśród ludzi zja­wi­sko tzw. ban­ner blind­ness, czyli śle­potę bane­rową. Polega ona na igno­ro­wa­niu przez użyt­kow­ni­ków witryn www, które przy­po­mi­nają typową reklamę. Obec­nie inter­nauci ocze­kują mery­to­rycz­nych, dopa­so­wa­nych do nich tre­ści, w któ­rych pojawi się wzmianka na temat pro­duktu lub usługi.

Jeśli chcesz wie­dzieć, jak napi­sać sku­teczny tekst rekla­mowy, prze­czy­taj poniż­szy artykuł.

Grupa doce­lowa w tekstach reklamowych

Przede wszystkim należy prze­ana­li­zo­wać, kim są Twoi odbiorcy. Ina­czej będziesz pisać do męż­czyzn, ina­czej do kobiet lub mło­dzieży. Dobry copyw­ri­ter powi­nien umieć zwizualizować swo­ich poten­cjal­nych klien­tów. Naj­waż­niej­sze kry­te­ria, jakie wyróż­niamy, to:

  • demo­gra­ficzne, np. wiek, płeć, dochód, zawód, wykształ­ce­nie, wiara, wiel­kość gospo­dar­stwa domo­wego;
  • geo­gra­ficzne, np. rejon, miej­sce zamiesz­ka­nia, wiel­kość mia­sta;
  • psy­cho­gra­ficzne, np. oso­bo­wość, war­to­ści, prze­ko­na­nia, styl życia;
  • beha­wio­ralne, np. atrak­cyj­ność pro­duktu, postawa wobec zakupu/pro­duktu, gotowość do naby­cia pro­duktu, moty­wa­cja, lojal­ność wobec marki.

Odpo­wiedni układ tre­ści w tek­stach reklamowych

Jeśli chcesz, żeby tekst zwró­cił uwagę, musisz napi­sać chwy­tliwy tytuł, lead oraz dodać pogru­bione frag­menty. Jest to zgodne z zasadą odwró­co­nej pira­midy, ponie­waż większość osób naj­chęt­niej czyta tytuł oraz wpro­wa­dze­nie. Na pewno wiele razy spotkałeś się z tą prak­tyką pod­czas czy­ta­nia tek­stów – przy­po­mnij sobie.

Naji­stot­niej­sze rze­czy, które chcesz prze­ka­zać w tekście reklamowym, powinny zostać umiesz­czone na początku, a nie w pod­su­mo­wa­niu. Kolejną kwe­stią jest blok tek­stu, któ­rego powi­nieneś uni­kać jak ognia. Treść jest wtedy mało czy­telna i wydaje się być nieatrak­cyjna. Sto­suj śród­ty­tuły roz­dzie­la­jące infor­ma­cje oraz pauzę, co 500-1000 zzs.

Dwa sys­temy ogry­wa­jące istotną rolę w tek­stach rekla­mowych

Jeśli zależy Ci na przy­cią­gnię­ciu uwagi, zain­te­re­so­wa­niu klienta oraz prze­ko­na­niu go do zakupu, rozważ dwa popu­larne modele, które Ci w tym pomogą. Jed­nym z nich jest model AIDA, który polega na przy­cią­gnię­ciu uwagi, wzbu­dze­niu zain­te­re­so­wa­nia, wywo­ła­niu pożą­da­nia i prze­ko­na­niu do dzia­ła­nia. Dru­gim sys­te­mem jest 4P, który polega na stwo­rze­niu obrazu pro­duktu, obiet­nicy otrzy­ma­nia korzy­ści, udo­wod­nie­niu korzy­ści oraz skło­nie­niu klienta do wyko­ny­wa­nia dzia­ła­nia.

System AIDA i 4P to klu­cze copyw­ri­terskie zapew­nia­jące odpo­wied­nie roz­pla­no­wa­nie tre­ści oraz wzbu­dze­nie zain­te­re­so­wa­nia wśród inter­nau­tów i skło­nie­nie do zakupu.

Język korzy­ści w tek­stach rekla­mowych

Pod­sta­wową zasadą jest roz­wią­za­nie pro­ble­mów klienta. Może być nim np. przy­szła mama, która chcia­łaby zapi­sać się do szkoły rodze­nia, ale jest nie­śmiała na zaję­ciach gru­po­wych. Oferta do niej skie­ro­wana powinna zawie­rać treść dosto­so­waną do niej, np. zajęcia indy­wi­du­al­ne z wymie­nio­nymi korzy­ściami.

Tekst rekla­mowy powi­nien odpo­wia­dać na pyta­nie, co przy­szła mama zyska dzięki takim zaję­ciom. Musisz udo­wod­nić realne korzy­ści, jakie odnie­sie po zaku­pie kar­netu i sko­rzy­sta­niu z usług. Ana­lo­gicz­nie taką zasadę należy sto­so­wać w więk­szo­ści biznesów.

SEO w tekstach reklamowych

Musisz wie­dzieć, że cza­sami nawet naj­le­piej napi­sana treść mar­ke­tin­gowa może nie dotrzeć do odbior­ców, jeśli nie zadbasz o słowa klu­czowe. Poma­gają one pozycjonować tre­ści i docie­rać do więk­szej liczby osób. Słowa należy roz­mie­ścić równomiernie w tek­ście rekla­mowym, nie zapo­mi­na­jąc o tym, aby tekst był przyjazny w odbio­rze. Język powi­nien być zro­zu­miały, pro­sty i dopa­so­wany do grupy doce­lo­wej.

Wezwa­nie do dzia­ła­nia w tek­stach reklamowych

Czę­sto zapo­mnianą rze­czą jest brak umiesz­cze­nia tzw. przy­ci­sku CTA na końcu tek­stu, który nawo­łuje e-kon­su­menta do dzia­ła­nia. Tekst CTA powi­nien zawie­rać krótką, zwię­złą infor­ma­cję, np. „Dowiedz się więcej”. Brak takiego dzia­ła­nia może spo­wo­do­wać zagu­bie­nie inter­nau­tów i brak chęci do zakupu. Użyt­kow­nicy lubią móc od razu kliknąć w link, który prze­kie­ruje ich do zakupu lub do szer­szej infor­ma­cji o usłu­dze.

Pod­su­mo­wa­nie

  1. Pisząc tek­sty rekla­mowe, należy dobrać odpo­wied­nią grupę doce­lową.
  2. Trzeba pamię­tać o ukła­dzie tre­ści. Naj­waż­niej­szy jest chwy­tliwy tytuł i lead zgodnie z zasadą odwró­co­nej pira­midy.
  3. Do grupy odbior­ców trzeba pisać języ­kiem korzy­ści.
  4. Należy sto­so­wać słowa klu­czowe w tek­ście oraz pogru­biać naj­waż­niej­sze fragmenty.
  5. Na końcu tek­stu wska­zane jest umiesz­cze­nie przy­ci­sku CTA, który nawo­łuje do zakupu.